Ana Sayfa  Ana Sayfa  Mail G�nder   I 

Karakocao�luk��las� k�y� Web sayfas� 23-09-2007 tarihi itibariyle aktif olmu�tur. Burada k�y�m�zle ilgili �e�itli yaz� resim ve bilgileri bulabilirsiniz.

    Koylumuz Adiguzel BOZKURT un esi Ayse BOZKURT 30 Mart Cuma gunu vefat etmistir.

Cenazesi ogle namazina muteakip Karsiyaka mezarligina defnedilecektir.
    Irtibat Telefon : Gazi BOZKURT- 0.534.219.42.06

    Merhumeye Allah'tan rahmet yakinlarina ve sevenlerine bassagligi dileriz...


    K�y derne�imizin d�zenlemi� oldu�u a�ure g�n�m�ze kat�lan ve destek veren t�m k�yl�lerimize Dernek y�netimi olarak te�ekk�r ederiz.

Damat-Gelin Tarih - Saat D���n Detay�
 AL KAYKIL & SULTAN ARSLAN 06 May�s 2018 - 19:30 >Detayl� Bilgi

     K�y derne�imize al�nacak m�lkiyet yeri i�in ba�latm�� oldu�umuz ba��� kampanyas�na t�m k�yl�lerimizin fedakarl�k ve duyarl�l�k i�inde maddi manevi desteklerini bekliyoruz. Ba��� kampanyam�z �effafl�k i�inde ba��� yapan k�yl�lerimizin isimleri ve ba��� miktarlar� k�y dernek sitemizde ve mesajla yay�nlanacak s�rekli g�ncellenecektir. Ba���lar�n�z� a�a��daki k�y dernek hesab�na yat�rabilirsiniz.

     Banka : YAPI KRED� BANKASI
     �ube : Bat�kent
     Hesap No : 42450804
     IBAN No : TR10 0006 7010 0000 0042 4508 04


.: BA�I� YAPAN K�YL�LER�M�Z :.
 ADI SOYADI  BABA ADI  BA�I� M�KTARI
 AL� ARSLAN VE KARDE�LER� KAZIM,VEYSEL,B�ROL ARSLAN  BEK�R ARSLAN  5.000 TL
 ABDULLAH (�AVU�) KARAKOCA  SEY�T KARAKOCA  500 TL
 ABDURRAHMAN KO�ER  NURETT�N KO�ER  500 TL
 AL� ARLIER  HACI ARLIER  1.000 TL
 AL� MUZAFFER CANDA�  NAC� CANDA�  500 TL
 AL� �ZDEM�R  DURAN �ZDEM�R  500 TL
 AL� �A�MAZ  MUSTAFA �A�MAZ  100 EUR
 ALPER ARIKAN  SATILMI� ARIKAN  500 TL
 AR�F ARSLAN  YILMAZ ARSLAN  500 TL
 AYDIN ARLIER  �SMET ARLIER  100 EUR
 AZM� CANDA�  ADIG�ZEL CANDA�  500 TL
 BAYRAM ARIKAN  MUSTAFA ARIKAN  500 TL
 CAH�T KARAKOCA  KAD�R KARAKOCA  500 TL
 CEM�L DO�AN  MUHARREM DO�AN  500 TL
 C�HAN ARLIER  RIZA ARLIER  100 EUR
 �ET�N BOZKURT  KAM�L BOZKURT  500 TL
 DO�AN ARSLAN  SEFER ARSLAN  1.000 TL
 DURAK DO�AN  MUHARREM DO�AN  500 TL
 ERCAN ARIKAN  DURAL� ARIKAN  500 TL
 ERDO�AN ARAS  CUMHUR ARAS  500 TL
 ERKAN ARSLAN  YILMAZ ARSLAN  1.000 TL
 ERTU�RUL T�RKO�LU  KARA MUSTAFA  500 TL
 ERZADE KARAKOCA  MAHMUT KARAKOCA  500 TL
 ESAT-YAVUZ KARAKOCA  SATILMI� KARAKOCA  500 TL
 FAHR� KO�ER  G�NAYDIN KO�ER  1.000 TL
 FERHAT KO�ER  G�NAYDIN KO�ER  500 TL
 FEVZ� DO�AN  DURAK DO�AN  560 TL
 FEYZULLAH �INAR DO�AN  MUHARREM DO�AN  500 TL
 GAZ� (AL�) KO�ER  VEL� KO�ER  500 TL
 G�NAYDIN KO�ER  MUSA KO�ER  500 TL
 G�RSEL ARLIER  �SMET ARLIER  100 EUR
 HAKAN KO�ER  VEL� KO�ER  500 TL
 HASAN H�SEY�N CANDA�  ADIG�ZEL CANDA�  1.000 TL
 HA��M ARLIER  HACI ARLIER  1.000 TL
 HAYDAR BOZKURT  �BRAH�M BOZKURT  500 TL
 HAYDAR KO�ER  MUHARREM KO�ER  500 TL
 HAYDAR KO�ER  SATILMI� KO�ER  500 TL
 HAYDAR KO�ER  H�SEY�N KO�ER  500 TL
 �BRAH�M ARSLAN  SEFER ARSLAN  1.000 TL
 �HSAN KARAKOCA  SATILMI� KARAKOCA  500 TL
 �LHAM� ARIKAN  MUSTAFA ARIKAN  500 TL
 �SMA�L ARLIER  GAZ� ARLIER  100 EUR
 KAM�L BOZKURT  SAL�H BOZKURT  1.000 TL
 KAPLAN ARSLAN  AR�F ARSLAN  500 TL
 KAZIM ARSLAN  SEFER ARSLAN  1.000 TL
 KEMAL ARAS  AHMET ARAS  500 TL
 LEVENT ARAS  EROL ARAS  500 TL
 MEHMET ARAS  HAB�P ARAS  500 TL
 MURAT DO�AN  ��KR� DO�AN  500 TL
 MUSA KARAKOCA  KAD�R KARAKOCA  500 TL
 MUSTAFA CANDA�  H�DAYET CANDA�  500 TL
 MUZAFFER KO�ER  ABDULLAH KO�ER  1.000 TL
 M�RSEL �AH�N  DURAK �AH�N  500 TL
 NAK� CANDA�  ETHEM CANDA�  500 TL
 NASUH KARAKOCA  �SMA�L KARAKOCA  500 TL
 NEC�P ARSLAN  AHMET ARSLAN  500 TL
 NE�ET BOZKURT  MAHMUT BOZKURT  500 TL
 N�YAZ KARAKOCA  SATILMI� KARAKOCA  500 TL
 OKAN DO�AN  FEVZ� DO�AN  560 TL
 OKTAY ADEM CANDA�  NAC� CANDA�  750 TL
 REF�K ARAS  �HSAN ARAS  500 TL
 SADETT�N KO�ER  MUSA KO�ER  1.000 TL
 SEFA ARLIER  HACI ARLIER  1.000 TL
 S�LEYMAN KARAKOCA  SEY�T KARAKOCA  500 TL
 SELMA ARLIER  �SMET ARLIER  100 EUR
 �AK�R ARSLAN  TURGAY ARSLAN  500 TL
 �EF�KA CANDA�  ��KR� ARIKAN  500 TL
 �ENOL ARSLAN  MUSA ARSLAN  500 TL
 TEVF�K �ZDEM�R  VEL� �ZDEM�R  500 TL
 TUNCAY KARAKOCA  MUSTAFA KARAKOCA  1.000 TL
 TURAN YAL�INKAYA  ZEYNEL YAL�INKAYA  500 TL
 �MMET (DEDE) CANDA�  SATILMI� CANDA�  500 EUR
 VEL� �ZDEM�R  H�SEY�N �ZDEM�R  600 TL
 YAL�IN ARAS  CUMHUR ARAS  500 TL
 ZAFER KO�ER  SADETT�N KO�ER  500 TL
 Z�LF�KAR ARIKAN  ELVAN ARIKAN  500 TL
 Z�LF�KAR ARLIER  HACI ARLIER  1.000 TL

     31 OCAK 2016 TAR�H�NDE DERNEK Y�NET�M� VE K�YL�LER�M�ZLE YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR DO�RULTUSUNDA DERNEK YER� M�LK�YET� ALINMASI KONUSUNDA G�R�� B�RL���NE VARILMI�TIR. Y�NET�M KURULU �LE �ALI�ACAK KOM�SYON �YELER� BEL�RLENM��T�R. DERNEK YER� M�LK�YET� ALINMASI ���N �ALI�MALARIMIZ BA�LAMI�TIR.

    T�M K�YL�LER�M�Z�N MADD� MANEV� KATKI VE DESTEKLER�N� BEKL�YORUZ

    �RT�BAT TELEFON :

            REF�K ARAS - 0.532.313.64.17
            HAYDAR KO�ER - 0.546.887.22.12

 

     DERNE��M�Z YOZGAT DEMOKRAT DERNEKLER� FEDERASYONUNA �YE OLMU�TUR.

     DERNE��M�Z�N �YE L�STES� G�NCELLENEREK D�ZENLENECEKT�R. MEVCUT �YELER�M�Z�N VE YEN� KATILACAK �YELER�M�Z�N 15 HAZ�RAN 2015 TAR�H�NE KADAR DERNEK Y�NET�M� �LE �LET���ME GE��P (YILLIK 60 TL) A�DATLARINI �DEMES� GEREKMEKTED�R. BU TAR�HE KADAR A�DATINI �DEMEYEN �YELER�M�Z�N �YEL�KLER�N� �PTAL ETMEK ZORUNDA KALACA�IZ. �YE OLMAYAN VE �YEL��� �PTAL OLAN K�YL�LER�M�Z DERNE��M�Z�N H�� B�R SOSYAL, K�LT�REL MESAJ VE �LET���M FAL�YETLER�NDEN YARARLANAMAYACAKLARDIR

     A�DAT YATIRMAK �STEYEN K�YL�LER�M�Z K�Y DERNE��M�ZE A�T OLAN A�A�IDAK� HESAPLARA A�DATLARINI YATIRAB�L�RLER

     Banka : YAPI KRED� BANKASI
     �ube : Bat�kent
     Hesap No : 42450804
     IBAN No : TR10 0006 7010 0000 0042 4508 04


    �rtibat Telefon : Refik ARAS 0.532.313.64.17 - Haydar KO�ER 0.546.887.22.12

    ...KARAKOCA O�LU KI�LASI K�Y� DERNE�� Y�NET�M�...

    
    26 EK�M 2014 Tarihinde Yap�lan K�y Derne�imizin Se�imli Genel Kurulu Sonucunda Yeni Dernek Y�netimimiz A�a��daki �ekilde Olu�mu�tur.

    B�t�n K�yl�lerimizin Yeni Dernek Y�netimimize Yapacaklar� �al��malarda Desteklerini Bekliyoruz...

.: KARAKOCAO�LUKI�LASI K�Y� DERNEK Y�NET�M� :.
 G�REV�  ADI  BABA ADI
 BA�KAN  Refik ARAS  �hsan ARAS
 BA�KAN YARDIMCISI  Haydar KO�ER  Sat�lm�� KO�ER
 MUHAS�P �YE  Sat� SAVA�  Mustafa ASLAN
 �YE  Ha�im ARLIER  Kamil ARLIER
 �YE  Ali Haydar BOZKURT  �evket BOZKURT
 �YE  Haydar ARAS  �hsan ARAS
 �YE  �brahim ASLAN  Sefer ASLAN
 �YE  Metin KO�ER  Abdullah KO�ER
 �YE  Mustafa KO�ER  Musa KO�ER
 �YE  Niyazi ARAS  Bekta� ARAS
 �YE  Veli �ZDEM�R  H�seyin �ZDEM�R
 �YE  Do�an ARAS  Duran ARAS
 �YE  Cemil DO�AN  Muharrem DO�AN
 �YE  Vedat ARLI  Musa ARLI
    

Dernek ve �yelik Bilgileri �le �lgili Her T�rl� Konuda Bilgi Almak ��in Dernek Y�netim Kurulu Ba�kan� Refik ARASI � arayabilirsiniz...

- Refik ARAS : 0 532 313 64 17 -
.:K�yde Hava:. .:Bizden Firmalar:.

    DERNEK ADRES�
  Bat� Sitesi Mahallesi
  2331. Sokak
  NO:3/134
  Bat�kent/ANKARA

   Telefon : 0.546.887.22.12
                       0.532.313.64.17

- Ziyaret�i Say�lar� -

 Bug�n:54
 D�n:38
 Toplam:177163

 
     K�yden/K�yl�den
        Haberler/Duyurular
Haber Ekle| Haber Detaylar�
 
 
     Anket

Sitemize Nasl Ulatnz?

nternette Buldum
Bir Yaknmdan Duydum
Dier

  
 
 
 
 
 
 
 

.: Kom�u K�yler :.
�drisli K�y�
www.idrislikoyudernegi.com

 
Sar�hac�l� K�y�

.:Sitemize Eklenen Son 5 Resim:.
               
    .: Karakocao�lu K��las� K�y� Web Sayfas� 23 Eyl�l 2007 Tarihinden �tibaren Kez Ziyaret Edilmi�tir :. Copyright � 2007 www.karakocaoglukislasikoyu.com
Sayfam�z En �yi 1024*768 ��z�n�rl�kte G�r�nt�lenir